Den norske friluftslivsprisen

Invitasjon til å foreslå kandidater til friluftslivets hederspris 2014.

Den Norske Friluftslivsprisens hederspris er den viktigste anerkjennelsen innen norsk friluftsliv. En rekke markante personligheter har mottatt den høythengende prisen. Siden 1995 har det vært 19 prisoverrekkelser til i alt 22 prisvinnere (prisen har tre ganger vært delt mellom to prisvinnere). Fire organisasjoner har mottatt prisen. Tidligere prisvinnerne er bl.a. Claus Helberg, HM Dronning Sonja, Den norske turistforening, Thorbjørn Berntsen, Hans Chr. Alsvik og Norsk Pilegrimssenter. Fjorårets vinner var Arne Nævra. Årets pris deles ut på Raufoss 31. august. Se www.friluftslivforalle.no.

De som står bak prisen er Direktoratet for Naturforvaltning (DN), Helsedirektoratet, Friluftslivets Fellesorganisasjon (FRIFO) og Friluftsliv for alle.

Juryen består av Dag Kaas (leder), fylkesmann Lars Sponheim, avd.dir. i DN Berit Lein, stortingsrepresentantene Knut Aril Hareide og Jan Bøhler, programskaper i NRK/TV Trond Berg, Morten Dåsnes (Helsedirektoratet) og Kjell Haugen (Friluftsliv for alle).

Verdige kandidater

Noen mennesker har i større grad enn andre sett betydning av å ta vare på og å tilrettelegge for aktivt, men forsvarlig bruk av naturen. De har gått foran som veiledere og forbilder. Andre evner å formidle naturens vare og fine stemninger og dens storslagenhet gjennom ord og bilder. Dette gir større forståelse for skaperverkets mangfold, og det oppmuntrer til økt bruk av naturen – med sunn nysgjerrighet og forståelse og respekt for naturens verdier. Det er bl.a. slike foregangsmennesker og også organisasjoner vi ønsker å hedre med Den norske Friluftslivsprisens hederspris

Forslagstillere

Som forslagstillere inviteres foruten priseiere, juryens medlemmer og tidligere prisvinnere, fylkesmennenes og fylkeskommunenes miljøetater, samtlige FRIFO-forbund, Norges Naturvernforbund og naturredaksjonene i NRK radio og TV. Andre forvaltningsorganer, medier og ideelle og kommersielle foretak med klar tilknytning til natur og friluftsliv inviteres også som forslagstillere.
Forslag på kandidater må sendes til juryens sekretær innen fredag 15. mai.

Forslaget må inneholde følgende opplysninger om kandidaten:
* Navn, adresse, fødselsdato- og år. / alternativt organisasjonens navn
* Yrke
* Beskrivelse av kandidatens virke innenfor natur og friluftsliv – overensstemmende med statuttene (se link ovenfor)

Det foretas én tildeling pr. år til én eller flere – som da eventuelt deler prisen. Det er ofte flere kvalifiserte kandidater. Dersom velbegrunnede forslag ikke når opp det ene året, oppfordrer vi gjerne til at verdige kandidater foreslås på nytt året etter. Forslagstiller må da bekrefte forslaget på nytt og sende inn nye / ytterligere opplysninger om kandidaten.
Prisen overrekkes under festivalen Friluftslivs for alle på Raufoss. Vinneren med ledsager eller representant(er) for vinneren (dersom prisvinner er en organisasjon) inviteres til festivalen med gratis opphold fra fredag til søndag.
Forslag sendes til juryens sekretær:
Arne D. Danielsen, Mjølkevegen 83, 2825 Gjøvik – arnedd@online.no. Telefon: 901 54 214

Ildsjelprisen – ny pris fra 2013

Ildsjelprisen er en ny kategori – i tillegg til Hedersprisen. Ildsjelprisen gis til lokale ildsjeler. Dette er folkets pris. Friluftslivsinteresserte oppfordres til å sende inn forslag på lokale ildsjeler via nettstedet UT.no.. Disse vil bli vurdert av juryen. Fem av kandidatene blir valgt ut til å delta fram mot finalen den 31. august. Forslag på kandidater og avstemningen vil, når det gjelder Ildsjelprisen, (kun) skje på nettstedet UT.no
De fem finalistene blir presentert med egne portretter som lages av NRK Ut i Naturen. Portrettene kan bl.a. sees på UT.no. Avstemningen avgjør hvem som vinner og hvem som blir nr. to og nr. tre. De tre prisvinnerne får en pengepremie som de i sin helhet skal gi videre til sitt lokale friluftslivsformål. Hele premiebeløpet er gitt av Norsk Tipping.

NRK1 sender eget TV-program om friluftslivsprisene og prisvinnerne

Overrekkelsen av hedersprisen og finalen i Ildsjelprisen vil skje på Stenberg friluftsmuseum ved Raufoss. NRK Ut i Naturen gjør opptak av finalen og prisoverrekkelsene og vil ellers lage innslag fra de mange friluftsaktivitetene som er en del av en familiedag på Stenberg og en markering av og FRIFO’s Friluftslivets uke. Programmet sendes på NRK1 i beste sendetid en av de første dagene etter arrangementet.

Oslo, 28. april 2014
Dag Kaas
Juryleder