Friluftslivets år 2015

Bruk av friluftslivet gir gode opplevelser, økt livskvalitet, en bedre helse og et rikere liv.

Friluftslivets år 2015 er en nasjonal markering av norsk friluftsliv. Året gir en unik mulighet til å vise frem bredden av friluftslivet, og gi hele folket eierskap til naturen. H.K. H Kronprins Haakon har takket ja til å være høy beskytter for markeringsåret, han representerer en foreldregenerasjon det er viktig å nå, og er en meget god representant for aktive turgåere.

DERFOR ARRANGERES FRILUFTSLIVETS ÅR 2015

Friluftslivets år 2015 (FÅ15) er en del av Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv som Klima- og miljødepartementet (KLD) presenterte i august 2013. Friluftslivets år har tidligere blitt arrangert i 1993 og i 2005.

HVA ER MÅLET FOR FÅ15?

Året skal gi varige resultater i form av økt deltakelse i friluftsliv i alle deler av befolkingen, og være med på å gi friluftsliv økt oppmerksomhet. Året skal gi økt bevissthet om friluftslivets positive effekter knyttet til folkehelse. Året skal videre øke bevisstheten om allemannsretten og de svært gode mulighetene som alle i Norge har til å utøve friluftsliv. Prioriterte målgrupper er barn, unge og barnefamilier. Samtidig er det et mål å nå hele befolkningen.

HVEM ER ARRANGØRENE AV FÅ15?

Klima- og miljødepartementet er prosjekteier og Miljødirektoratet prosjektleder for FÅ15. Norsk Friluftsliv (tidligere Friluftslivets fellesorganisasjon) har det praktiske ansvaret for daglig ledelse, planlegging og gjennomføring av året. Norsk Friluftsliv ble stiftet i 1989 og er en paraplyorganisasjon for 15 store friluftslivsorganisasjoner i landet med over 722 000 medlemskap og 4600 lokale lag og foreninger. Norsk Friluftsliv sitt formål er å fremme det naturvennlige friluftslivet og allemannsretten, og styrke medlemsorganisasjonenes arbeid med å gjøre friluftsliv tilgjengelige for folk flest.

HVORDAN SKAL VI OPPNÅ DETTE?

AKTIVITET

Fundamentet i prosjektet er lokal aktivitet i regi av ulike organisasjoner, lag og foreninger. I tillegg vil det være en rekke nasjonale arrangementer og prosjekter.

I 2015 er nærmiljøet et viktig satsningsområde. Friluftslivet skal være enkelt og tilgjengelig, og våre aktiviteter vil gjenspeile dette. Vi vil spesielt promotere «helårsfriluftslivet», fritidsfiske og kulturminner vil også gis ekstra oppmerksomhet.

SYNLIGGJØRING

Økt synliggjøring av friluftslivet er et viktig mål for året. Gjennom våre egne nettsider og sosiale medier ønsker vi å markedsføre alle de gode aktivitetene dere arrangerer. På denne måten samler vi alt på et sted som gjør det enklere for nye og gamle brukere av friluftslivet å finne fram.

HVEM ER SAMARBEIDSPARTNERNE?

Året vil bli arrangert som et samarbeid mellom friluftslivsorganisasjoner, andre organisasjoner, ulike offentlige instanser og det private næringsliv.

HVORDAN KAN DIN ORGANISASJON/BEDRIFT/INSTANS BIDRA I FRILUFTSLIVETS ÅR?

Friluftslivets år vil gi en gyllen mulighet for ekstra synlighet, satsing og tilrettelegging for aktivitet. Året vil få stort nasjonalt fokus så her vil det være mulig å fremme de gode tiltakene som allerede finnes. Dere kan også selv ta initiativ til aktivitet og benytte eget nettverk for best mulig samarbeid med lokale aktører. Med våre felles ressurser kan vi få maksimalt ut av mulighetene som året byr på!

Vi ønsker dere velkommen til å delta i Friluftslivet år 2015!

Se også Friluftslivets år 2015